Projekty

Cyklostezka Chvalšinská, AZ Špičák, Český Krumlov, I. + II. etapa

  • Rok realizace: 2020
  • Rozpočet: 26 315 618 Kč
  • Kategorie staveb: Cyklostezky
  • Závod: Závod České Budějovice

Cyklostezka Chvalšinská,  AZ Špičák, Český Krumlov, I. + II. etapa

 

Stezka se napojuje na stávající cyklostezku „Stará Chvalšinská“, která sleduje říčku Polečnice. V některých částech je vedena po stávající pozemní komunikaci šířky 3,0 m, resp. 2,5 m, která tvoří  cyklotrasu 1047 a 7, EV7, Greenway RD, Vltavská. Část prochází   ulicemi Fialková a tř. Míru.

Výškově stezka kopíruje terén podél pozemní komunikace  při které je vedena. Podélný sklon má max.  hodnotu 8,33 %, příčný sklon je  jednostranný 2 %.

V částech, kde není stávající asfaltový kryt, byla v trase  vymýcena vegetace, sejmuta ornice a vybudována kompletní konstrukce vozovky šířky 3,0 m. Části asfaltové komunikace byly zrekonstruovány. Povrch cyklostezky  je ve většině trasy z asfaltového betonu, v části s dlážděným nebo mlatovým povrchem.

Bylo osazeno veřejné osvětlení, doplněno svislé dopravní značení a definitivní vodorovné dopravní značení. V rámci projektu byly vytýčeny nové cyklostezky pomocí piktogramů k železniční stanici, do centra města a propojení na další cyklotrasy.

K překonání řeky Polečnice byly vybudovány dvě ocelové lávky. Délky lávek 15,3 m a 18,0 m, šířka vozovky mezi zábradlím je 3,0 m. Před a za lávkou byly vybudovány gabionové zídky výšky 1,5 – 1,6 m, délky 1,5 – 2,0 m, osazené dvoumadlovým ocelovým zábradlím.

Ocelové lávky vyrobilo středisko výroby OK v Sosnové u České Lípy, SaM silnice a mosty a.s..

Projekt byl realizován za využití přidělené finanční podpory z Integrovaného operačního programu, výzva č. 72, prioritní osa 06.01: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.