Projekty

D10 most přes strouhu u obce Svémyslice

  • Rok realizace: 2017
  • Rozpočet: 52 275 748 Kč
  • Kategorie staveb: Mosty a opěrné zdi
  • Závod: Závod Mladá Boleslav

 

Nové mosty ev.č. 10-012.1 a 2 byly navrženy jako jednopolové přímopojížděné rámy. Podpory tvoří masivní opěry s křídlem na vnější straně. Spodní stavba je založena hlubině na pilotách. Kolmá délka mostu je 10m a výška nad dnem vodoteče je 3,4 m

Výstavba byla rozdělena do dvou etap. 1. etapa zahrnovala rekonstrukci mostu ev. č. 10-012.1 (D10 směr Praha – Mladá Boleslav) a 2. etapa rekonstrukci mostu ev. č. 10-012.2.(směr Mladá Boleslav – Praha)

Jednalo se o demolici stávajících mostů ev.č. 10-012.1 a 2. V první etapě byly nosníky mostu podélně rozřezány a postupně snášeny. V druhé etapě po konzultaci se správci okolních zařízení byly nosníky mostu rozdrceny na místě. Pod mosty vede příčně vysokotlaký plynovod DN 900, na kterém se primárně prováděla jeho ochrana ocelovou chráničkou DN 1200 (obr.x) a jako sekundární ochrana z důvodu 6 m vysokého násypu byl zřízen železobetonový kolektor, který je vyplněn štěrkopískem. Současně byla provedena ochrana optických a metalických kabelů vedoucí souběžně s plynovodem. Veškeré práce byly prováděny za sníženého tlaku a pod přísným dohledem správce plynovodu Net4Gas. Výstavba nových mostů pod ev.č. 10-012.1 a 2 byla navržena v místě stávajícího tubosideru cca o 30 m dále ve směru staničení. Z důvodu rozdělení do již zmiňovaných dvou etap musela být zřízena v místě výstavby provizorní středová štětovnicová stěna kotvená v 1. etapě horninovými kotvami do násypu dálnice a v druhé etapě byla kotvena do předem připravené zesílené přechodové desky již v 1. etapě rekonstruovaného mostu ev.č. 10-012.1. Provizorní štětovnicová stěna byla odstraněna po zasypání přechodové oblasti ve druhé etapě.

Mosty 10-012.1 a 2 jsou rozměrově i materiálově téměř totožné. Založení mostů je hlubinné na velkoprůměrových pilotách 1 200 mm. Z důvodu ušetření času bylo vrtání pilot spojeno s kotvením štětovnicové stěny. V době technologické pauzy 10 dní pro vyzrání horninových kotev proběhlo vrtání a zřízení pilot s hluchým vrtáním z pracovní plošiny 4 m nad úrovní základové spáry. Spodní stavba je tvořena základovými pasy a stojkami rámu. (obr.x) Do rubu stojek jsou kotveny přechodové desky. Šikmá křídla jsou vytvarována dle sklonu svahu násypu navazují plynule lícem na líc stojek rámu. Křídla jsou založena plošně a od konstrukce rámu jsou dilatována. Tloušťka železobetonové desky nosné konstrukce je min. 0,9 m, směrem k opěrám se tloušťka desky zvětšuje náběhem na 1,1m. Římsy na nosné konstrukci i na křídlech jsou monolitické.

V průběhu etapy č.1 v roce 2016 došlo k požadavku na vedení dopravy v uzavírce v druhé etapě ve formátu 2+2, 2 pruhy do Prahy a 2 pruhy z Prahy. Z tohoto důvodu muselo dojít k rozšíření jízdního pásu dálnice v celém úseku uzavírky na 11,5 m a rozšíření volné šířky mostu na 12,5 m. Po několika návrzích došlo k rozhodnutí o zúžení středové římsy a z bezpečnostních důvodů umístění zábradelního svodidla.