Projekty

I/16 Nemyslovice - Bezno oprava povrchu komunikace

  • Rok realizace: 2020
  • Rozpočet: 15 159 952 Kč
  • Kategorie staveb: Komunikace
  • Závod: SaM silnice a mosty a.s.

Předmětem opravy je úsek silnice I.třídy číslo I/16 od městyse Bezno po křižovatku se silnicí II. třídy II/275 do Chotěšova. Celková délku úseku je 2 903,5 m.

V intravilánu projekt řeší opravu ve stávající trase, úsek je sjednocen na dvoupruhovou obousměrnou komunikaci kategorie S 8,5/50 s šířkou jízdního pruhu 3,25 m. Příčný sklon střechovitý 2,5 %.

V úvodu se celém úseku odfrézují asfaltové vrstvy v celkové tloušťce 150 mm.

Na průtahu je navrženo plné konstrukční souvrství KS I. s asfaltovým krytem mastixovým. Na vedlejších komunikacích a zpevněných plochách je navržena konstrukce s asfaltobetonovým krytem.

Autobusový záliv je vydlážděn velkými žulovými kostkami.

Vzhledem k nedostatečné únosnosti podloží je navržena v celém úseku úprava přidáním vápenocementového pojiva a promísením se stávající zeminou zemní frézou v tloušťce 0,4 m  pod celou šířkou silnice, autobusovým zálivem i zpevněnými  plochami.

V extravilánu se úsek sjednocuje na dvoupruhovou obousměrnou silnici kategorie S 9,0/70 se šířkou jízdního pruhu 3,5 m, odvodňovacím proužkem 0,5 m a nezpevněnou krajnicí 0,5 m.

Je upraveno 8 sjezdů pod kterými jsou zřízeny nové železobetonové  trubní  propustky DN 400 a jeden propustek pod silnicí DN 800 délky 13,9 m.

Oprava extravilánového úseku je s krytem z asfaltového koberce mastixového.

V úseku s nadvýšenou niveletou (120 m) byla po odfrézování provedena reprofilace, doplnění vrstvou štěrkodrti frakce 0/45 + R-materiálu v poměru 60:40 do hloubky 0,25 m v celé šířce. Pak byla provedena recyklace za studena  na místě v tloušťce 0,22 m.

Součástí byla výměna svislého dopravního značení,  VDZ a  realizace chodníků pro pěší, parkovací stání, vjezdy, veřejné osvětlení a přeložky inženýrských sítí.

Stavba byla realizována ve sdružení:  SaM silnice a mosty a.s. a COLAS CZ, a.s.