Projekty

I/9 Česká Lípa - Nový Bor

  • Rok realizace: 2018
  • Rozpočet: 54 799 511 Kč
  • Kategorie staveb: Komunikace
  • Závod: SaM silnice a mosty a.s.

Stavba  zahrnuje údržbu stávající silnice I/9 v úseku mezi Českou Lípou a odbočkou na Chotovice (silnice III/26850), v provozním staničení km 72.8 – 77,3.Celková délka úpravy bude 4136m a navazuje na ni úsek údržby SO 102 úsek Chotovice (km 4.136 – 4.524)

Stavba obsahuje tyto práce:

- frézování a obnova stávajícího asfaltového krytu, je respektován stávající průběh nivelety, která je pouze v části trasy nadvýšena o 30 mm v důsledku potřebného zesílení konstrukce vozovky, niveleta byla navržena zároveň s ohledem na zachování funkčnosti jednotlivých sjezdů a vjezdů

- zvýšení poloměrů vybraných vypuklých výškových oblouků, které si vyžádalo vybudování plné konstrukce vozovky v těchto úsecích

- optimalizace základního příčného sklonu v přímých úsecích na 2.5 %, v obloucích bude zachován stávající sklon s případným vylepšením dle možností tak, aby nedošlo k výraznému rozšíření zemního tělesa a zásahu do soukromých pozemků

- doplnění a obnova svodidel v souladu s ČSN 73 6101 s ohledem na stávající poměry (především sjezdy) a doplnění směrových sloupků

- údržba a pročištění stávajících šesti příčných propustků

- v extravilánu výměna stávajících podélných propustků s betonovými čely za propustky se zkosenými čely, ostatní podélné propustky budou pročištěny nebo v případě nevyhovujícího technického stavu popř. profilu vyměněny za nové

- pročištění příkopů a zajištění jejich podélných sklonů včetně zajištění odvodnění silniční pláně

- zřízení nových nezpevněných krajnic a popřípadě jejich potřebné rozšíření