Projekty

II/273 MŠENO, PRŮTAH

  • Rok realizace: 2019
  • Rozpočet: 35 707 418 Kč
  • Kategorie staveb: Komunikace
  • Závod: SaM silnice a mosty a.s.

Rekonstrukce stávající silnice II/273 (Mělnická ulice) v úseku délky 698 m. Realizováno společně městem Mšeno a Středočeským krajem. Začátek stavby je před čerpací stanicí pohonných hmot, konec za křižovatkou s Husovou ulicí kde navazuje na již rekonstruovanou část komunikace v již revitalizovaném centru města.

Akci předcházela diagnostika vozovky. Stavba počítala s odstraněním konstrukcí vozovek a jejich nahrazením novými vrstvami v tl. 490 mm.  Současně byla vyměněna aktivní zóna v tl. 700 mm a doplněna geomříží a geotextilií.

Souběžně s rekonstrukcí komunikace ve správě KSÚS Středočeského kraje byly opraveny plochy v majetku města navazující na komunikaci).

Celkem bylo zřízeno cca 1 000 m2 chodníků v bezbariérovém standardu, ze zámkové dlažby a betonových dlaždic, kamenných desek a mozaikové dlažby z drobných kostek.

Návrh respektoval stávající stav a „Studii regenerace Mělnické ulice ve Mšeně“.  Vymezení pojížděných komunikací je dosaženo volbou odlišných povrchů.

Byla vybudována nová zárubní zeď z kamenných bloků podél parkovacího pruhu u hřbitova. Byla zajištěna věžová trafostanice, prodloužena kanalizace, do ní zaústěny svody ze střech, provedena výměna vodovodních přípojek do objektů.

Byly osazeny nové sloupy veřejného osvětlení a zemní svítidla, vysazena doprovodná zeleň, doplněn městský mobiliář.

Součástí bylo obnovení svislého a vodorovného dopravního značení  (plastové profilované, retroreflexní, bez zvukového efektu).

Architektonické řešení navazovalo na již realizovanou revitalizaci městského jádra Městské památkové zóny Mšeno. Cílem stavby je zvýšení bezpečností chodců, automobilové dopravy, snížení emisí a hluku z dopravy na průtahu, revitalizace zeleně.

Projekt je podpořen ze zdrojů EU (Integrovaný regionální operační program) a Středočeského kraje.