Projekty

III/26839 Kunratice u Cvikova, rekonstrukce silnice

  • Rok realizace: 2019
  • Rozpočet: 14 134 907 Kč
  • Kategorie staveb: Mosty a opěrné zdi
  • Závod: SaM silnice a mosty a.s.

III/26839 Kunratice u Cvikova, rekonstrukce silnice

Oprava krytu komunikace spočívala ve vyspravení lokálních poruch v podkladních vrstvách asfaltového krytu. Zřízení a rozšíření krajnic, demolice a stavba nového mostního objektu, opravy několika  propustků, obnova vodorovného a svislého dopravního značení.    Stavba nového rámového mostu byla součástí rekonstrukce silnice v délce 1 125 m spojené s  výstavbou  gabionové opěrné zdi.  Pro uvolnění staveniště byla provizorně převedena voda v potoce.

Původní most ev. č. 26839-12 přes Svitávku  s klenbou z pískovce a  4 prefa nosníků ŽMP-62 byl zdemolován.        Délka přemostění nového mostu  je 7,0 m, délka mostu 1,4 m, délka nosné konstrukce 7,8 m, šířka mostu 6,9 m.  Výška mostu nade dnem vodoteče je 3,217 m. Most je založen plošně, spodní stavba  je betonová. Nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska tl. 400 mm s jednostranným příčným spádem 2,5 %, izolace  desky z NAIP s ochranou LA tl. 35 mm.  Římsy jsou monolitické,  železobetonové  osazené ocelovým mostním zábradlím dodatečně kotveným. Vozovka na mostě je asfaltová tl. 90 mm.