Projekty

Most ev.č. 157-006 Houdkův most a most ev.č. 157-007 přes náhon

  • Rok realizace: 2019
  • Rozpočet: 11 629 500 Kč
  • Kategorie staveb: Mosty a opěrné zdi
  • Závod: Závod České Budějovice

Most ev.č. 157-006 Houdkův most

Obloukový železobetonový most roku 1913 přes řeku Malši, se zavěšenou mostovkou na 10 ŽB táhlech, s ozdobnými prvky.

Oprava mostu byla provedena s podmínkou zachovat mostní objekt v původní podobě. Silniční železobetonový most je chráněn jako kulturní památka.

V předstihu byla diagnostikována nosná konstrukce mostu, včetně rentgenů výztuže.  Z mostovky byly odstraněny všechny vrstvy. Odvodnění vozovky bylo zajištěno vydutím výškového oblouku nivelety poloměru 1500 m (16 m2 spádového železobetonu). Izolace mostovky je ze stříkané polymerní hmoty Eliminátor (207 m2).

Betonová nosná konstrukce byla očištěna křemičitým pískem (1151 m2) za použití prostorového lešení. Byla sanována včetně zvýšené ochrany ocelové výztuže, reprofilovány plochy v tl. 10 - 50 mm (celkem 748 m2 ), injektovány trhliny 80 m a na závěr byla konstrukce opatřena ochranným sjednocujícím nátěrem 935 m2.

Na zábradlí byly obnoveny železobetonové sloupky a osazeno vodorovné nerezové dvoumadlové trubkové zábradlí v délce 122,5 m.

Rozšíření vozovky před a za mostem bylo realizováno technologií kompletního kotvení svahu Terramesh v objemu 30 m3, zpevněním vozovky geomříží 144 m2. Svahové kužely byly opevněny kamennou dlažbou (72 m3) a koryto rovnaninou z lomového kamene.

Na komunikaci byla položena asfaltová vozovka 332 m2 .

Konstrukce byla prověřena zatěžkávací dynamickou zkouškou a přepočtem zatížitelnosti mostu.

 

Most ev.č. 157-007 přes náhon

Původní železobetonový most byl demolován v objemu 63,5 m3. Do vyhloubené stavební jámy 285 m3 byl osazen tubosider typu MultiPlate MP 200, VG-4 o délce 14,8 m. Vozovka před mostem a za mostem byla rozšířena technologií kompletního kotvení svahu Terramesh v rozsahu 96 m3, se zpevněním vozovky  geomřížemi 814 m2. Tubosider byl obsypán nenamrzavým materiálem, celkem 370,5 m3. Strmý svah okolo tubosideru byl proveden technologií Green Terramesh 59 m3 .

Na rozšířenou komunikaci bylo položeno asfaltové souvrství 460 m2 .