Projekty

Most ev. č. 212 - 013 Nový Kostel

  • Rok realizace: 2018
  • Rozpočet: 7 312 577 Kč
  • Kategorie staveb: Mosty a opěrné zdi
  • Závod: .Obchodní zastoupení Karlovy Vary

Modernizace mostu ev. č. 212 – 013 v obci Nový Kostel. Nová mostní konstrukce je jednopolová, železobetonová konstrukce o rozpětí 7,6 m, založena plošně na základových pasech. Světlost mostu je 7 m.

Po zatrubnění potoka, po osazení provizorního mostu proběhla demolice původního mostu, odtěžení zeminy byla zahájena výstavba nové konstrukce. V září a říjnu 2018 se pracovalo na montáži bednění, vázání ocelové výztuže nové železobetonové konstrukce. V listopadu byla provedena betonáž mostu včetně betonáže mostních křídel.                       Následně zhotovitel provedl izolaci mostu, monolitické římsy s dodatečně kotveným zábradelním svodidlem. Na obou předpolích mostu navazuje na silniční svodidlo. Vozovka na mostě je z asfaltového betonu. Koryto odoteče je vydlážděno lomovým kamenem do betonu s ukončujícími betonovými prahy a těžkým kamenným záhozem