Projekty

OPRAVA MOSTU PŘES BOBŘÍ POTOK, STVOLÍNKY

  • Rok realizace: 2013
  • Rozpočet: 2 108 566 Kč
  • Kategorie staveb: Mosty a opěrné zdi
  • Závod: SaM silnice a mosty a.s. (ID datové schránky 5idcg8m)

Provoz na místní komunikaci byl převeden na nově postavené mostní provizorium. Původní mostní konstrukce byla zdemolována. Po usměrnění toku potoka svedením do roury délky 26 m byla vyhloubena stavební jáma. Nové železobetonové opěry byly založeny plošně. Z důvodu zlepšení základových poměrů byl základ vybetonován na polštáři ze zhutněného drceného kameniva frakce 16-63 mm objemu 37,3 m3. Nosná konstrukce je z předpjatého betonu C 35/45, objemu 30,3 m3. Vodotěsná ochrana je provedena z natavovacích pásů z modifikovaného asfaltu tl. 5 mm. Monolitická betonová římsa je osazena ocelovým zábradlím celkové délky 35,3 m. Vozovka na mostě a předpolích je asfaltová. Podkladní vrstva ACP 16 (OKS) tl. 80 mm. Obrusná vrstva ACO 11 (ABS) tl. 50 mm. Krajnice jsou zpevněny asfaltovým recyklátem.

Koryto Bobřího potoka a svahy jsou vydlážděny lomovým žulovým kamenem do betonového lože.