Projekty

OPRAVA MOSTU PŘES BOBŘÍ POTOK, STVOLÍNKY

  • Rok realizace: 2013
  • Rozpočet: 2 108 566 Kč
  • Kategorie staveb: Mosty a opěrné zdi
  • Závod: SaM silnice a mosty a.s.

Provoz na místní komunikaci byl převeden na nově postavené mostní provizorium. Původní mostní konstrukce byla zdemolována. Po usměrnění toku potoka svedením do roury délky 26 m byla vyhloubena stavební jáma. Nové železobetonové opěry byly založeny plošně. Z důvodu zlepšení základových poměrů byl základ vybetonován na polštáři ze zhutněného drceného kameniva frakce 16-63 mm objemu 37,3 m3. Nosná konstrukce je z předpjatého betonu C 35/45, objemu 30,3 m3. Vodotěsná ochrana je provedena z natavovacích pásů z modifikovaného asfaltu tl. 5 mm. Monolitická betonová římsa je osazena ocelovým zábradlím celkové délky 35,3 m. Vozovka na mostě a předpolích je asfaltová. Podkladní vrstva ACP 16 (OKS) tl. 80 mm. Obrusná vrstva ACO 11 (ABS) tl. 50 mm. Krajnice jsou zpevněny asfaltovým recyklátem.

Koryto Bobřího potoka a svahy jsou vydlážděny lomovým žulovým kamenem do betonového lože.