Projekty

Silnice II-278, OK Stráž pod Ralskem

  • Rok realizace: 2018
  • Rozpočet: 23 238 217 Kč
  • Kategorie staveb: Komunikace
  • Závod: Závod Turnov

Stavební společnost SaM silnice a mosty a.s., Česká Lípa realizovala zakázku pro Liberecký kraj a město Stráž pod Ralskem.

Předmětem zakázky pro Liberecký kraj byla přeměna průsečné křižovatky na  křižovatku okružní, bez půdorysné změny tělesa křižovatky a pozemních komunikací. Jednalo se o křižovatku silnic II/278 x III/27241 x místní komunikace města Stráž pod Ralskem, na hranici extravilánu a intravilánu města. Během výstavby byly provedeny práce, jejichž realizace probíhala po etapách za pomocí provizorního dopravního značení doplněného výstražnými světly: frézování stávajícího asfaltového povrchu, zhotovení nových konstrukčních vrstev komunikace a samotné okružní křižovatky, jejíž vnější průměr prstence činí 35 m, okružní jízdní pás má šíři 7,5 m. Kolem středového ostrůvku o průměru 16 m byl do betonu vydlážděn prstenec o šíři 2 m z kamenných dlažebních kostek 15/17, spáry mezi kostkami byly zality trvale pružnou asfaltovou zálivkou. Tento prstenec je ohraničen betonovým obrubníkem KO ke kruhovým objezdům. Ve středu okružní křižovatky byla zhotovena železobetonová deska o průměru 6 m, která bude sloužit pro osazení umělecké skulptury. Středový ostrov byl ohumusován v tl. 100 mm a zatravněn. Rámový propust pod silnicí II/278 byl prodloužen prefabrikovanými díly IZM 2/1,5 S1 o 5 m a nátokem o délce 2 m, výtoková část společně s celým dnem propustku byla vydlážděna kamennými kostkami 15/17, vnitřek a římsy propustku byly sanovány. U ostatních trubních propustků bylo provedeno vyčištění a sanace říms. Součástí této stavby bylo i zhotovení nového odvodnění kruhového objezdu, nové VO, včetně výsadby nového trávníku. V konečné fázi byla provedena pokládka nové obrusné vrstvy z asfaltového betonu včetně osazení nového svislého a VDZ.

     Součástí stavby, jejímž investorem je město Stráž pod Ralskem, byla  rekonstrukce mostu ev. č. 278-002. Spočívala v odstranění stávajícího příslušenství mostu a vozovkových vrstev včetně izolace. Nosná konstrukce byla zesílena novou spřaženou železobetonovou deskou, byly vybetonovány nové závěrné zídky, na nové spřažené desce byla provedena  hydroizolace, byly osazeny  mostní závěry a byla provedena betonáž  říms. Poté bylo na římsy osazeno nové mostní zábradlí a byla provedena pokládka  asfaltového souvrství. Další součástí této stavby byla i výstavba  smíšené stezky pro pěší a cyklisty, nového VO a nasvícení místa pro přecházení. V poslední fázi bylo osazeno nové stálé svislé dopravní značení a bylo provedeno nové VDZ.

     Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění "Prioritní regionální silniční sítě Libereckého kraje", která slouží k napojení dotčených uzlů na síť TEN-T. Touto stavbou bylo dosaženo zlepšení dopravních parametrů projektem dotčeného úseku silnice II/278, zejména pak přeměnou průsečné křižovatky silnic II/278 a III/27241 a napojující se místní komunikace na křižovatku okružní.