Projekty

Silnice II/278 Starý Dub - Český Dub

  • Rok realizace: 2018
  • Rozpočet: 7 394 000 Kč
  • Kategorie staveb: Komunikace
  • Závod: Závod Turnov

Cílem stavebních prací bylo provedení souvislé údržby povrchu a zesílení konstrukce silnice II/278 mezi obcemi Starý Dub a Český Dub.

Od křižovatky se silnicí III/2784 ke křižovatce s ulicí U Cihelny v celkové délce 1 782 m a průměrné šířce vozovky 6,50 m.  Celá trasa asfaltové komunikace byla odfrézována v tl. 60 mm.  V části komunikace byla provedena sanace krajů vozovky, konstrukce vozovky byla sanována vrstvou ŠD frakce 0 – 64 mm tl. minimálně 200 mm a ŠD frakce 0 – 32 mm tl. 130 mm s infiltračním postřikem.

Na tuto vrstvu byla položena ložná vrstva z asfaltového betonu ACL 16+ tl. 60 mm, spojovací postřik z asfaltové emulze a obrusná vrstva ACO 11 tl. 40 mm. Celková niveleta komunikace byla navýšena o 40 mm.

Součástí stavby bylo vyčištění příkopů, příčných i podélných propustků, úprava krajnic recyklovaným materiálem (2 664 m2).  Čela stávající propustků byla sanována, na některých byly vybetonovány nové železobetonové římsy. Římsy propustků byla osazeny novým trubkovým dvoumadlovým zábradlím. Bylo instalováno ocelové svodidlo v délce 126 m, doplněny směrové sloupky, svislé dopravní značení a provedeno vodorovné dopravní značení nejdříve barvou a po stabilizaci vozovky definitivním strukturálním zvučícím plastem v reflexní úpravě v ploše celkem 444 m2.