Projekty

Stezka pro chodce a cyklisty Radvanec - Sloup

  • Rok realizace: 2020
  • Rozpočet: 7 820 628 Kč
  • Kategorie staveb: Cyklostezky
  • Závod: SaM silnice a mosty a.s.

220025 Stezka pro chodce a cyklisty Radvanec -  Sloup

Nová stezka  pro pěší a cyklisty Radvanec -  Sloup v Čechách, navazující na nový chodník v Radvanci. Smíšená stezka je napojena u křižovatky na Maxov a končí una MK (ul. Polní). Trasa je vedena v souběhu se silnicí III/26847. Délka trasy 1 je 747,80 m v šířce 2,50 m. Trasa 2 v délce 18,97 m, šířky 2,85 – 3,20 m.  Povrch stezky je z asfaltového betonu (ACP16+, tl. 60 mm, ACO 8+, tl. 40 mm). V intravilánu je stezka lemovaná obrubou (beton, žula).  Odvodnění do vpusti a vsakovací rýhy, popř. příčným spádem do zeleně. Dále byla provedena opěrná zeď s obkladem z čedičového kamene, vč. dřevěného oplocení, propustek pod stezkou s retenční nádrží, úprava VO, doplnění  VDZ. Součástí stavby je lávka přes bezejmennou vodoteč. Délka lávky je 9 m, šířka 3,50 m.