Služby

Naše společnost nabízí služby v oblasti staveb a rekonstrukcí mostů, silnic, pozemních a vodohospodářských staveb a dále pak ve výrobě a montáží ocelových konstrukcí;

Cyklostezky

Stezka pro cyklisty (cyklostezka, cyklistická stezka) je pozemní komunikace nebo její jízdní pás vyhražený dopravní značkou. Určené pouze pro cyklistickou dopravu. Komunikace vhodné pro jízdu na silničním jízdním kole. Povrch komunikace je silniční kvality (asfaltový koberec), popř. má nezpevněný povrch. Součástí je svislé nebo také vodorovné dopravní značení, odpočívky, místa pro občerstvení apod. Využití je povoleno také jezdcům na kolečkových bruslích, popř. lyžařům.

Dlažby

Kryty silničních komunikací a cest pro pěší z dlažeb. Dlažební kostky z přírodního kamene, z vibrolisovaného betonu, z konglomerovaného kamene, ze silničních dílců, z vegetačních dílců. Obrubníky, krajníky a obrubové kostky ohraničují dlážděné plochy zabezpečují jejich vodorovné kotvení.

Dopravní značení

Vodorovné dopravní značení provádíme značkovacím strojem Hofmann, barvou nebo strukturální značení studeným plastem, na přechodech ručním značkovacím strojem pro strukturální značení. Materiál Trasapaint Cristal Super a Sinolack Normandie obojí v kombinaci s balotinou Sovitec. Strukturální vodorovné dopravní značení provádíme dvoukomponentní plastovou hmotou Europlast. Stěrkování materiálem Basco Plast. Realizujeme svislé dopravní značení s retroreflexní fólií.

Izolace

Izolace betonových konstrukcí proti zemní vlhkosti provedené nátěry a asfaltovými pásy, izolace mostních konstrukcí, stěrkové izolace, natavovací pásy s modifikovaného asfaltu, pochozí izolace

Komunikace

Realizace, výstavba, rekonstrukce, opravy a obnova pozemních komunikací. Dálnice, silnice, městské a místní komunikace, polní a lesní cesty, cyklostezky, zpevněné plochy, manipulační a odstavné plochy, parkoviště obchodních center, sportovní areály, plochy průmyslových areálů, komunikace pro pěší, parkové cesty.  Realizace vozovek včetně jejich odstraňování, frézování. Výstavba a obnova asfaltových vozovek s využitím R – materiálu. Součástí oprav vozovek je vyčištění příkopů, obnova krajnic, rekonstrukce propustů. Obnova vodorovného a svislého dopravního značení.

 

Laboratoř

Zkoušení při výrobě a vlastní stavební činnosti máme zajištěno vlastní odborně způsobilou laboratoří. Zkoušky: čerstvé betonové směsi , asfaltových směsí a asfaltu, kameniva, vozovkových vrstev, kontrola hutnění zemin a sypanin, měření tlouštěk protikorozní ochrany.

Mostní provizoria

Stavby provizorních ocelových mostů stavebnicových konstrukcí. Typy BB, MS a TMS. Umožňují rychlé nasazení a přemostění překážek všeho druhu. U provozovaných ocelových mostů nabízíme odborný servis při údržbě mostních materiálů, služby odborného posouzení a zhodnocení technického stavu mostu se zajištěním rychlé specializované opravy a rekonstrukce mostu, případně provedení odborné demontáže a demolice mostu. Pro výstavbu mostních pilířů je možné použít mostní soupravu PIŽMO. Ocelová, příhradová, rozebíratelná konstrukce, kterou lze snadno přizpůsobit jak zatížení, výšce a únosnosti základové půdy.

Mosty a opěrné zdi

Výstavba a sanace, opravy a rekonstrukce mostů. Mosty silniční a železniční, přes železniční tratě, komunikace, vodoteče. Konstrukce železobetonové monolitické, předepjaté, prefabrikované, spřažené ocelobetonové, ocelové mosty a dřevěné lávky.
Velkou část prací tvoří sanace, opravy a modernizace mostních staveb v havarijním stavu. Kamenné mosty a opěrné zdi. Opěrné zdi s betonovou konstrukcí z prostého betonu, železobetonové, prefabrikované, s kamenným obkladem

Povrchové úpravy

Ochrana ocelových konstrukcí protikorozním systémem. Žárové zinkování a vícevrstvý organický nátěr.

PRODEJ STAVEBNÍCH RECYKLÁTŮ

Nabízíme kvalitní certifikované ekologické materiály, které jsou plnohodnotnou náhradou materiálů přírodních.

 

 CENÍK

http://www.skupinasam.cz/storage/document/1-2000/34-file-CENIK-RECYKLATU.pdf

 

Kontakt:

Tomáš Skřivánek 

Tel.: 602 103 173  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         mailto: skrivanek@sam-cl.cz

 

MiroslavHlávka

Tel.: 606 642 549
mailto:hlavka@sam-cl.cz

 

Projekty a inženýrská činnost

Projektování silničních a dopravních staveb a inženýrských konstrukcí menšího rozsahu. Poskytujeme komplexní projektová řešení včetně doprovodných profesí a inženýrské činnosti. Veškeré projekty jsou zpracovány v rozsahu od studie, dokumentace k územnímu řízení, dokumentace ke stavebnímu řízení až k realizační dokumentaci

Specializované činnosti

Jádrové vrtání horizontální i vertikální v průměrech 10–300 mm do 2 metrů do železobetonových i jiných konstrukcí, kleneb a pilířů apod.
Zpracování betonářské oceli ( průměr 6–32 mm ) (střih a ohyb) na stroji PERFEKT 42CB. Betonářskou ocel také svařujeme do věnců, sloupů, armokošů, také stříháme a ohýbáme výztužné KARI sítě.
Tlakové mytí vodním paprskem pomocí tlakového agregátu GRAND VH 1000/14 a HE 400/37 pracujícím s tlakem 400–1000 Barů.
Zdvihání nosných mostních konstrukcí hydraulickou soupravu ENERPAC 6X200 t, 6 kusů lisů CLL 2006 a elektrohydraulické čerpadlo. Stavební výška: 343 mm, vnější průměr: 235 mm, zdvih: 150 mm.

 

Kontakt:

vedoucí úseku speciálních technologií Ing. Josef Fuit       mobil:  602 132 365

Vodohospodářské objekty

Stavby na vodních tocích, regulace, opevnění koryta a břehů, poldry, přeložky vodotečí, hráze, spádové stupně, propusty, dešťové usazovací nádrže, retenčí nádrže, sedimentační nádrže s odlučováním ropných látek, čističky odpadních vod

VÝROBA A PRODEJ BETONU

CENÍK

 http://www.skupinasam.cz/storage/document/1-2000/36-file-CENIK-BETONARNA.pdf

 

Kontakt na betonárku v Sosnové u České Lípy :

ulice 5. května 3123

470 01 Česká Lípa

 

vedoucí  betonárky

Tel.: 607 682 881

 

Otevírací doba - Po - Pá - 7:00 - 15:30 (mimo otevírací dobu po domluvě)

VÝROBA, POKLÁDKA ASFALTOVÝCH SMĚSÍ

Využití tradičních asfaltových směsí (ACO, ACL, ACP, SMA, PA , použití nových materiálů – asfaltová vrstva SAL se zvýšenou odolností proti šíření trhlin (podle TP 147) a SMA nízkohlučný asfaltový koberec mastixový. Výstavba a obnova asfaltových vozovek s využitím R – materiálu.

Kontakt na obalovnu  v Sosnové u České Lípy

Ulice 5. května 3123

470 01 Česká Lípa

 

Ved. úseku výroby asfaltových směsí        Tel.: 602 103 173

Ved. úseku pokládky asfaltových směsí     Tel.: 602 543 139

Objednávky se přijímají na tel.: 487 823 234

 

ASFALTOVÉ SMĚSI

Obalovna Sosnová

SaM silnice a mosty a.s.

  

ACO 8       50/70

ACO 11S   50/70

ACO 11S   45/80 -60

ACO 11+   50/70

ACO 16S   50/70

ACP 16S   50/70

ACP 16+   50/70

ACP 22S   50/70

ACP 22+   50/70

ACL 16S     50/70

ACL 16+     50/70

ACL 16S     modif

ACL 22S     50/70

ACL 22+     50/70

ACL 22S     25/55-60

SMA 11     modif

 

1) Objednávky se přijímají na tel.: 487 823 234

2) Zboží k odebrání po dohodě v prac. dnech 7-15 hod.

Zábradlí a kovové příslušenství

Ocelové mostní zábradlí modulový systém typ SAM 1.1, 1.2, 1.3 a 1.3a (replika historického zábradlí). Zábradelní mostní svodidlo typ ZSSAM/H2. Výroba a montáž atypických výrobků např. sloupy, haly, spřažené mostní konstrukce, lávky. Výrobky jsou opatřeny protikorozním ochranným systémem  v barevné škále, dle TKP 19 část B Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí. Základem je žárové pozinkování ponorem a vícevrstvý organický nátěr.

 

Kontakt:

vedoucí výroby ocelových konstrukcí

Ing. Josef Fuit       mobil:  602 132 365